Eetikakoodeks

MÄEINSENERI EETIKAKOODEKS ehk hea tava

  1. Mäeinsener on maapõueinsener, tema töökeskkond on maapõu. Maapõu on loodusressurss ja maapõuevarad on rahvuslik rikkus. Mäeinsener toob ühiskonnale kätte rahvuslikku rikkust, kasutab seda säästlikult ja astub vastu kõigile, kes seda raiskavad.
  2. Maapõu on looduskeskkond, selle määramatus on suur. Mäeinsener teab ja tunnetab maapõue määramatust ja selle riske ning selgitab neid ametkondadele ning mäepiirkonna elanikele.
  3. Mäeinsener tegutseb viisil, mis kaitseb ja parandab mäenduse, oma elukutse ning oma ettevõtte au ja väärikust ning astub vastu kõigile, kes seda rikuvad.
  4. Mäeinsener järgib oma pädevusvaldkonna seadusandlust ja töötab selle parima rakendamise ning ajakohastamise nimel.
  5. Mäeteadus ja -tehnika arenevad ning mäeinseneri peab arenguga sammu – tagab enda ja oma ametvendade professionaalse arengu.
  6. Mäeinsener on juht, tema alluvad ja ülemused mäetööl on tema ametivennad. Mäeinseneri esmane kohustus on tagada ametivendade ohutus.
  7. Mäeinseneri suurim süü on ohuolukorra varjamine, suurem kui ohuolukorra põhjustamine.
  8. Mäeinsener vastutab vara ning looduse ohutuse eest kõikjal, kuhu ulatub tema tegevuse mõju.
  9. Mäeinsener on oma tehnilise dokumentatsiooni autor. Ta koostab selle kehtiva seadusandluse ja heade tavade kohaselt ning vastutab oma dokumendi eest ka siis, kui on tuginenud tüüpprojektele ja -lahendustele.

Vastu võetud MTÜ Eesti Mäeseltsi üldkoosolekul Tallinnas 30.05.2012.