Test Test Test

www.maeselts.ee

Tallinna Tehnikaülikool

TTÜ Mäeinstituut koolitab mäeinsenere!

Geotehnoloogia erialal toimub bakalaureuse-, magistri ja doktoriõpe.

Geotehnoloogia on õpetus maapõue kasutamisest. Geotehnoloogia harud on rakendusgeoloogia ja mäendus (mäetehnika).

Rakendusgeoloogia on inseneriteadus. Eestis õpetatakse seda ainult Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituudis. Rakendusgeoloogia peamised harud on ehitusgeoloogia, hüdrogeoloogia ja maavarade geoloogia. Rakendusgeoloogilised tööd on geoloogiline kaardistamine, maavarade ja põhjavee otsing, maapõue ja pinnase, s.h saastatuse ja saastekindluse uuring.

Mäendus on õpetus maavarade kaevandamisest. Kaevandamine on maavarade kaubastamine – protsess maavarade uurimisest mineraaltoorme turustamiseni. Mäenduse peamised harud on maavara uurimine, allmaakaevandamine, avakaevandamine ja mäenduslik keskkonnakaitse. Mäendusega haakub jäätmeladustus ja allmaaehitiste (tunnelite, allmaaladude) rajamine.

Vastuvõtuinfo mi.ttu.ee/geotehnoloogia

 

 

Ida-Viru Ametikoolis Jõhvis

Kutseõpe MÄETÖÖD


Õppeaeg põhikooli baasil 3 aastat. Õppetöö toimub vene keeles.

Mäetööde spetsialistid omandavad oskused maavarade kaevandamiseks kaevandustes ja karjäärides, mäetöömasinate käsitlemiseks ja lõhketöödeks.

Kaevandustööline teostab komplekstöid, mis on seotud maavarade kaevandamisega kaevandustes ja karjäärides, kaevetöid, mäemasinate ja mehhanismide, allmaaseadmete ja abiseadmete juhtimist ja teenindamist. 

Mäemasinate masinist juhib maavarade kaevandamismasinaid nii allmaakaevandustes kui ka karjäärides (laadimis- ja transpordimasinaid ja mehhanisme, buldoosereid jne.), jälgib masinate ja mehhanismide tehnilist korrasolekut, viib läbi nende tehnilist teenindamist. Lõhkaja eraldab lõhkekoha, paneb kohale ja lõhkab lõhkeaine kivimi lõhkamiseks kaevandustes ja karjäärides, kivimurdudes, ehitusobjektidel ja teistes selleks ettenähtud kohtades. Kontrollib lõhkekoha peale lõhkamist ja likvideerib lõhkemata lõhkematerjalid. 

Kooli lõpetades võib sooritada kutseeksami MÄETÖÖLINE I, II kutse omandamiseks.