Test Test Test

www.maeselts.ee

Mäenduse korraldus Eestis

Maavarade kaevandamine ja kasutamine on õiguslikult reguleeritud maapõueseaduse ja kaevandamisseadusega. Need seadused ning neid täiendavad määrused reguleerivad:

-          maavarade uurimist

-          maavarade arvestust

-          maavarade kaitset

-          maavarade kaevandamist

-          maavarade uurimis- ja kaevandamislubade menetlemist ja väljastamist 

Üks olulisemaid määruseid on Üldgeoloogilise uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringu tegemise kord.

Keskkonnatasude seadusest tulenevad kaevandustasud ja vee erikasutustasud (karjääridest ja kaevandustest väljapumbatava vee eest) ja saastetasu aheraine välipuistangutesse ladestamise eest. Kui maavarast nagu põlevkivi toota elektrit või õli on väga olulised ka saastetasud välisõhu heitmete ja tahkete jäätmete (tuhk ja poolkoks) ladestamisel. 

Maavarade säästva kasutamise poliitika kujundamist ja elluviimist juhib ja koordineerib Keskkonnaministeeriumi maapõue osakond. Ministeeriumi nõustab asjatundjatest koostatud Eesti Maavarade Komisjon, kus Eesti Mäeseltsi esindab TTÜ Mäeinstituudi direktor professor Ingo Valgma. 

Maavarade koondbilanssi koostab Maa-amet. Bilansid on kättesaadavat siit.