Test Test Test

www.maeselts.ee

Korduma kippuvad küsimused

1. Kes on mäenduse valdkonna inseneride kutse andja? 
Alates 19.04.2011 on mäeinseneride ja mäetehnikute kutse andjaks Eesti Mäeselts.

2. Kes kutseomistamist reguleerib?
Kutseomistamist reguleerib kutse- ja maapõueseadus.

3. Milleks kutseomistamist vaja on? 
Kutseomistamine asendab töötajate sertifitseerimist, mida teostas eelnevalt Tehnilise Järelevalve Amet väljastades pädevustunnistusi.

4. Kellele on vaja mäeinseneri või mäetehniku kutsetunnistust?

Tulenevalt maapõueseaduse § 74-st koostab kaevandamisprojekti, korraldab ja juhib kaevandamist ning markšeiderimõõdistusi kompetentsust omav vastutav spetsialist. Kutsetunnistus ongi kompetentsuse tõendaja. 

5. Millest alustada? 
Algatuseks tuleks tutvuda kahe dokumendiga - Kutse andmise kord ning kutsestandard. Kui tekib veel lisaküsimusi võib kontakteeruda kutsekomisjoni toimetajaga aadressil kutseomistamine at maeselts dot ee

6. Millist kutsetaset ma pean taotlema?
Kutsetase sõltub kolmest asjaolust - erialane haridus, erialane töökogemus ja erialane täienduskoolitus. Kutsetasemete eeltingimustega on võimalik tutvuda Kutsekoja koduleheküljel.

Piltlikult öeldes, et kui Te soovite olla vastutav isik nn pehmeid maavarasid (turvas, liiv, kruus, muda jne) kaevandavas ettevõttes, siis on teile vaja mäetehniku kutse (EKR 5). Lubjakivi ja põlevkivi kaevandava ettevõtte vastutav spetsialist peab omama vähemalt mäeinseneri (EKR 6) taset. Projekteerimise spetsialiseerumine tekib alates diplomeeritud mäeinseneri (EKR 7) tasemelt.

7. Kui ma vahepeal ei ole täienduskoolitustel käinud, kas siis kutsetunnistust taotleda ei saa?
Kui kutseomistamise eeltingimused ei ole täidetud, siis taotlust menetlusse ei võeta. Täienduskoolituse läbimise maht on välja toodud Kutse andmise korra Lisa 1-s 

8. Kui kaua kehtivad täiendkoolitused?

Täiendkoolitused aeguvad 5 aastaga, millest tulenevalt tuleb ennast pidevalt erialaselt täiendada. 

9. Milliseid täienduskoolitusi peab läbima?

Täiendusõpe võib olla nii erialane, spetsialiseerumispõhine, mäendusega seotud (nt keskkonnahoid, üldine tööohutus, õigusteave, infotehnoloogia, majandus) vm tegevus, mis laiendab insenerioskust ja lisab teadmisi. Lähtuvalt inseneri tööülesannete spetsiifikast võib täiendusõpe olla osaliselt läbitud ka erialaga vähem seotud (nt personalijuhtimise, juhtimispsühholoogia, projektijuhtimise) jmt valdkonnas.

10. Kas mäetehniku kutse (EKR 5) lubab mul tööd teha lubjakivikarjääris?
Ei, mäetehniku kutse annab õiguse korraldada tööd liiva-, kruusa- ja savikarjääris, paemurrus, turbatootmisalal ning muda, järvelupja ja muid taolisi setteid kaevandavas ettevõttes.

11. Kas mäeinseneri kutsetase (EKR 6) lubab mul projekteerida?
Ei. Projekteerimise õigus kaasneb diplomeeritud mäeinseneri kutsega (EKR 7) valides projekteerimise spetsialiseerumise.

12. Mida tähendab portfoolio?
Portfoolio on viimase viie aasta jooksul tehtud töid tutvustav mapp, mis demonstreerib kutsestandardile vastavate kompetentsidele kasutamist oma erialases töös. Portfoolio peab võimalikult hästi näitama/demonstreerima tehtud töid, nende sisu ja taset. Hea tava kohaselt koostatakse portfoolio tõmmistest: oma projektide esilehekülgedest, autoritunnistustest, taset näitavatest tehnilistest joonisetest jmt. Reegel - enese kiituse rasket tööd ei tohi põlata.

13. Kas portfoolio võib esitada vene keeles

Ametlikuks asjaajamise keeleks on eesti keel, seega peavad kõik dokumendid olema eesti keelsed. Intervjuu (vajadusel) võib toimuda muus keeles.

14. Kui palju täienduspunkte annab erialane infopäev

Infopäevade, kus pole TP-de punkte määratud, ligikaudse täienduspunkte hulga peab taotleja ise arvutama kasutades Kutse andmise korra Lisa 2-s olevat valemit.

15. Kas esmataotlemine või taastõendamine?

Juhul kui teil on taseme kutsetunnistus spetsialiseerumisega ja te soovite seda nö pikendada, siis on taastõendamine. Kui teil on olnud TJA poolt väljastatud pädevustunnistus või soovite kõrgemat taset või uut spetsialiseerumist taotleda, on tegemist esmataotlemisega.