Test Test Test

www.maeselts.ee

Korduma kippuvad küsimused

1. Kes on mäenduse valdkonna inseneride kutse andja?
Alates 19.04.2011 on mäeinseneride ja mäetehnikute kutse andjaks Eesti Mäeselts


2. Kes kutseomistamist reguleerib?
Kutseomistamist reguleerib kutseseadus ja kaevandamisseadus


3. Milleks kutseomistamist vaja on?
Kutseomistamine asendab töötajate sertifitseerimist, mida teostas Tehnilise Järelevalve Amet


4. Kuidas ma saan oma kohe-kohe lõppevat pädevustunnistust pikendada?
Seoses mäeinseneride kvalifikatsiooninõuete vastavusse viimisega kutsestandardiga lõpetas Tehnilise Järelevalve Amet mäeinseneride ja -tehnikute pädevuseksamite korraldamise ning pädevustunnistuste väljastamise. Pärast pädevustunnistuste aegumist (kehtivusaja lõppemist) jääb mäetööstuse vastutava spetsialisti kvalifikatsiooni tõendavaks kutsetunnistus (Kaevandamisseadus, § 15 (3)). Nii saab Tehnilise Järelevalve Amet pühenduda täielikumalt mäetööstuse vastutavate spetsialistide tegevuse tehnilisele järelevalvele. Mäeinseneride kutse andjaks on kinnitatud MTÜ Eesti Mäeselts. Kutsestandarditega, kutse andmise korra ning taotlusega on võimalik tutvuda kutsekoja kodulehel või aadressil www.maeselts.ee/kutseomistamine Vastavalt Kutsekoja poolt kinnitatud kutse andmise korrale (KA kord) toimub kutseomistamine kindlate tingimuste ja nõuete alusel. Selleks, on soovitatav tutvuda kutsestandardite, kutse andmise korra ning vastava seadusandlusega (http://www.maeselts.ee/kutseomistamine). Seejärel on juba võimalik edastada vastavalt korrale taotlus koos nõutud lisadega Mäeinseneride kutseala Kutsekomisjoni


5. Millest alustada?
Algatuseks tuleks tutvuda kahe dokumendiga - Kutse andmise kord ning kutsestandard. Kui tekib veel lisaküsimusi võib kontakteeruda kutsekomisjoni toimetajaga aadressil kutseomistamine[at]maeselts.ee


6.Millist kutsetaset ma pean taotlema?
Kutsetase sõltub kolmest asjaolust - erialane haridus, erialane töökogemus ja erialane täienduskoolitus. Kutsetasemete eeltingimustega on võimalik tutvuda Kutsekoja koduleheküljel.


7. Kui ma vahepeal ei ole täienduskoolitustel käinud, kas siis kutsetunnistust taotleda ei saa?
Kui kutseomistamise eeltingimused ei ole täidetud, siis taotlust menetlusse ei võeta


8. Kas mäetehniku kutse lubab mul tööd teha lubjakivikarjääris?
Ei, mäetehniku kutse annab õiguse korraldada tööd enamohtlikes liiva- ja kruusakarjäärides


9. Kas mäeinseneri kutsetase lubab mul kaevandamisseaduse mõistes olla enamohtlike tööde projekteerida?
Ei. Projekteerimise õigus kaasneb diplomeeritud mäeinseneri kutsega, vastava kompetentsuse tõendamisel tõendatud spetsialiseerumise piires.


10. Mida tähendab portfoolio?
Portfoolio on viimase viie aasta jooksul tehtud töid tutvustav mapp, mis demonstreerib kutsestandardile vastavate kompetentsidele kasutamist oma erialases töös. Portfoolio peab võimalikult hästi näitama/demonstreerima tehtud töid, nende sisu ja taset. Hea tava kohaselt koostatakse portfoolio tõmmistest: oma projektide esilehekülgedest, autoritunnistustest, taset näitavatest tehnilistest joonisetest jmt. Reegel - enese kiituse rasket tööd ei tohi põlata.

11. Kui kaua kehtivad täiendkoolitused?

Täiendkoolitused aeguvad 5 aastaga, millest tulenevalt tuleb ennast pidevalt erialaselt täiendada.

12. Kas vähemohtlike tööde korral on kutsetunnistus vajalik Kaevandamisseaduse mõistes?

Kui tegemist ei ole Kaevandamisseaduse mõistes enamohtlike töödega, siis kutsetunnistust ei nõuta, kuid ettevõte peab kirjalikult määrama vastutava spetsialisti, kes vastab Kaevandamisseadue §-is 15 esitatud nõuetele.

13. Kas portfoolio võib esitada vene keeles

Ametlikuks asjaajamise keeles on eesti keel, seega peavad kõik dokumendid olema eesti keelsed. Intervjuu (vajadusel) võib toimuda muus keeles.

14. Kui palju täienduspunkte annab erialane infopäev

Kõik infopäevad, konverentsid jms, mis kestavad vähemalt 4 astronoomilist tundi (tõendatav näiteks kavaga) annavad 1 TP.