MÄEINSENERI EETIKAKOODEKS

 

ehk hea tava Enno Reinsalu kommentaaridega

 

1.       Mäeinsener on maapõueinsener, tema töökeskkond on maapõu. Maapõu on loodusressurss ja maapõuevarad on rahvuslik rikkus. Mäeinsener toob ühiskonnale kätte rahvuslikku rikkust, kasutab seda säästlikult ja astub vastu kõigile, kes seda raiskavad.

Kommentaar. Selle sätte alus on Põhiseaduse § 5,  mille mõiste „säästvalt“ tähendab, et raisata ei tohi mitte ainult maavara mitmesugusteks hoidetervikuteks vaid ka raha ja inimjõudu maavarade kaevandamisel.

2.       Maapõu on looduskeskkond, selle määramatus on suur. Mäeinsener teab ja tunnetab maapõue määramatust ja selle riske ning selgitab neid ametkondadele ning mäepiirkonna elanikele.

Kommentaar. Maapõu ei nii lihtne nagu tellis ja tala. Maapõu on määramatu nagu meri ja ilm. Iga insener ei saa sellest aru. Mäeinsener saab ja selgitab teistele. 

3.       Mäeinsener tegutseb viisil, mis kaitseb ja parandab mäenduse, oma elukutse ning oma ettevõtte au ja väärikust ning astub vastu kõigile, kes seda rikuvad.

Kommentaar. Seejuures ka neile mäeinseneri nime kandvatele isikutele, kes oma elukutset põlgavad ning seda teos ja sõnas halvustavad. 

4.       Mäeinsener järgib oma pädevusvaldkonna seadusandlust ja töötab selle parima rakendamise ning ajakohastamise nimel.

Kommentaar. Loomulikult järgib mäeinsener ka kõiki teisi seadusandlikke akte ja üldisi tavasid. Selle sätte mõte on pigem selles, et tuletada meelde ka seadusest tulenevaid kohustusi, kasvõi näiteks nõuet kaitsta maavara.

5.       Mäeteadus ja -tehnika arenevad ning mäeinseneri peab arenguga sammu – tagab enda ja oma ametvendade professionaalse arengu.

Kommentaar. Teise nimega – täiendusõpe: õpi ise ja õpeta ametvendi 

6.       Mäeinsener on juht, tema alluvad ja ülemused mäetööl on tema ametivennad. Mäeinseneri esmane kohustus on tagada ametivendade ohutus.

Kommentaar. Peaks olema selge ka kommenteerimata.

7.       Mäeinseneri suurim süü on ohuolukorra varjamine, suurem kui ohuolukorra põhjustamine.

Kommentaar. Suurima hirmu ja ohu allikas on teadmatus. Kogenud mäemeestele on see selge ja rohkem kommentaare ei vaja

8.       Mäeinsener vastutab vara ning looduse ohutuse eest kõikjal, kuhu ulatub tema tegevuse mõju.

Kommentaar. Tegija vastutab, kuid ei lase endale kaela määrida teiste tegijate patustusi.

9.       Mäeinsener on oma tehnilise dokumentatsiooni autor. Ta koostab selle kehtiva seadusandluse ja heade tavade kohaselt ning vastutab oma dokumendi eest ka siis, kui on tuginenud tüüpprojektele ja -lahendustele.

Kommentaar. Moraal – kasuta oma mõistust, et mitte sattuda süüolukorda teiste isikute vigade tõttu.

Üldine kommentaar. Mäeinseneri eetikakoodeks  ei ole organisatsiooni (EMS) eetikakoodeks, sest see kujutaks deklaratsiooni, mis kajastaks meie seisukohti üldisemates, kõlbelistes ja sotsiaalsetes küsimustes. See siin on professionaalse eetikakoodeks, nagu see on arstidel (Hippokratese vanne), juristidel, ajakirjanikel jt. Ka üldinimlikke eetikanorme, nagu Piibli 10-t käsku ei pea eetikakoodeks kopeerima, need kehtivad ikka ja alati.